एक अर्ब ९ करोड रुपैयाँ कोरोना कोषमा जम्मा, एकै दिन ८४ करोड जुट्यो

r]s x:tfGt/0fsf7df8f}F, @) r}t . g]kfn cfon lgud lnld6]8af6 sf]/f]gf efO/; ;ªqmd0f /f]syfd,lgoGq0f tyf pkrf/ sf]ifdf ? Ps s/f]8 %)nfvsf] r]s l;+xb/af/l:yt k|wfgdGqL tyf dlGqkl/ifbsf] sfof{nodf laxLaf/ ;lrj gf/fo0fk|;fb la8f/LnfO{ x:tfGt/0f . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f,/f;;

Sharing is caring!

चैत २१, २०७६

काठमाडौं : सरकारले स्थापना गरेकाे  कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम उपचार कोषमा  एक अर्ब बढी रकम जम्मा भएको छ।  प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार बिहीबार साँझ सम्ममा कोषमा एक अर्ब ९ करोड २५ लाख २२ हजार ५ सय ८६ रुपैया जम्मा भएको छ। 

कोषमा बिहिबार मात्रै ८४ करोड करोड ५१ लाख ५० हजार १ सय २४ रुपैयाँ जम्मा भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए।

 कोषमा नेपाल आयल निगमले ५० करोड  र  नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकारणले १५ करोड रकम जम्मा गरेको छ।  त्यस्तै कर्मचारी संचयकोष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले  तीन–तीन करोड रुपैयाँ जम्मा गरेका छन।

त्यस्तै नेपाल स्टक एक्चेन्जले ३ करोड ५१ लाख जम्मा गरेको छ भने नागरिक लगानीकोषको तर्फबाट २ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। कोषमा नेपाल पुनर्वीमा कम्पनीले एक करोड १ लाख ११ हजार  दिएको छ ।

एनएमबी बैंकले १ करोड, ५१ लाख, प्रभु बैंकले १ करोड एक लाख, नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकले १ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ। 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here