निःशुल्क ! निःशुल्क !! निःशुल्क !!!

बिजनेस

२०७४ माघ १६

काठमाडौं ।

 

तालिम CTEVT बाट सुवर्ण अवसर laptop, mobile, computer, चिपलेवल तालीम and computer courses
कम्प्युटर हाड॔वयर (computer Hardware Technician) तालिम गर्नु परेमा हामिलाई सम्झनुहोस ॥ (Relative Technical Institute)
माछापोखरी वालाजु, फोन , 9869802040, 9818474291,014354311
आवश्यक कागजात हरू
1.नागरिक्ताको पर्तिलिपी 1 थान
2. पास्पोर्ट साइजको फोटो 2 थान
please visit us..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *